จากน้องฝึกงานในวันนั้น .. มาเป็น KKP ตัวจริงในวันนี้

พี่กาย (ปณิธาน สละชั่ว)
2559 : นิสิต วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เกษตรศาสตร์
2560 : KKP ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางการติดต่อลูกค้า

พี่เฟิร์ส (ณัฐสุดา เรืองรองกวิน)
2560 : นิสิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 : KKP ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงคู่ค้าสถาบันการเงิน

พี่สุ (สุดารัตน์ เกษมสุข)
2559 : นักศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
2560 : KKP ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางเครือข่าย