KKP Tea Time Talk

นอกจากการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น KKP Academy หรือ E-Learning by Taxila แล้ว ที่ KKP ยังเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียง และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์มาให้ข้อคิด ความรู้ และการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพนักงาน และผู้บริหารในรูปแบบฟอรั่ม (Leadership Forum, Tea Time Talk, Business Forum) อันเป็น ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมาก