ที่ KKP เราส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ในทุกๆ ด้าน ทั้งสุขภาพทางกาย สุขภาพทางใจ สุขภาพด้านสังคม และสุขภาพด้านการเงิน เรามีกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมรมพนักงาน (KKP Staff Club) ไม่ว่าจะเป็น ชมรมถ่ายภาพ ชมรมวิ่ง ชมรมฟุตบอล ชมรมเพื่อนธรรม เป็นต้น รวมถึงยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพในทุกๆ ด้านอีกด้วย

KKP Freestyle, Freedom to dress อิสระในการแต่งกาย
ปลดล็อคการแต่งกายเดิมๆ สู่อิสระในการเลือกชุดแต่งกายที่ดูดี อย่างเหมาะสม

KKP Staff Club กิจกรรมชมรม

ชมรมกิจกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อเชิญชวนพนักงานใน KKP เข้าร่วมกิจกรรม ในรูปแบบชมรม อย่างเป็นทางการ โดยส่งเสริม และเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกลุ่มทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ทั้งในทางสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ