โครงการศึกษาดูงาน

เป็นโครงการที่ทาง KKP เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้รับความรู้ และเห็นประสบการณ์จริงในการดำเนินการธุรกิจ ทั้งในแง่กระบวนการทำงาน และการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กร