แชร์ตำแหน่งงานนี้

บริหารคุณภาพงานปฏิบัติการ

วันที่:  13 พ.ค. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

Responsible for Analyze and find any risks that may be occurred from operational process. Develop tools for detect a problem.

Follow and monitor potential events which trend to be a problem. Investigate a problem and define the corrective actions.

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • Develop tools by using program/software to monitor and identify problem in the operational process for protecting and controlling risk for department in Operations Group
  • Provide monitor and investigate entire high risk operation function or transaction for protect business and minimize loss
  • Support and participate in Operations Group’s activities 
  • Operate to complete assignments with efficiency and on time  

Qualifications / คุณสมบัติ

  • Bachelor - Master Degree in  MIS, Computer Science, Statistics or related fields
  • Good knowledge of banking system, Project  Management and Business Process
  • Strong communication, persuasion and negotiation skills 
  • Proficient  in  Microsoft Excel, Microsoft Access and SQL Programming

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

-