แชร์ตำแหน่งงานนี้

ปฏิบัติการทรัพย์สิน

วันที่:  13 มิ.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

             รับผิดชอบดำเนินการด้านเอกสารตามมาตรฐานของฝ่ายงาน จัดทำเอกสารการดำเนินการ และการจัดทำรายงานต่างๆ

ดูแลและจัดเก็บข้อมูลทรัพย์รอขายในระบบให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการติดต่อ ประสานงานต่างๆ ของฝ่ายงานให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้าหมาย

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดทำเอกสารการขออนุมัติต่างๆ, นำเสนอและประสานงานเรื่องอนุมัติจนเสร็จกระบวนการ
  • จัดเตรียมงานประชุมคณะอนุกรรมการทรัพย์รอขาย
  • จัดตั้งและดูแลการเบิก-ยืม แฟ้มเอกสาร
  • สนับสนุนข้อมูลทรัพย์รอขาย ให้กับเจ้าหน้าที่ และลูกค้า

Qualifications / คุณสมบัติ

  • การศึกษาปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด การจัดการทั่วไป
  • มีประสบการณ์ในงานด้านปฏิบัติการ โดยเฉพาะผ่านงานด้านบริหารทรัพย์สิน อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS.Office เช่น Words ,Excel และ Powerpoint  ได้อย่างชำนาญสามารถใช้ Funtion ต่าง ๆ ได้ดี
  • มีความรู้ในขั้นตอนการขายทรัพย์สินเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

-