แชร์ตำแหน่งงานนี้

Debt Re-structuring

วันที่:  18 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

ดำเนินการเจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ / ลูกค้า P-loan ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ตามเป้าหมายที่กำหนดและนโยบายธนาคารฯ

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

• เจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ (HP) ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (P-loan) ให้ปฏิบัติตามระยะเวลาและเป็นไปตามนโยบายธนาคารฯ
• โอนสิทธิ เปลี่ยนสัญญาตามภาคที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตอบคำถามลูกค้า ติดต่อลูกค้าเพื่อเข้าไปเขียนใบคำขอโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญา,กรณีผ่านพิจารณาเบื้องต้น หลังจากยื่นใบคำขอมาไม่เกิน 7 วันดำเนินการส่ง SMS แจ้ง ติดต่อให้ผู้เช่าซื้อ และผู้รับโอน ส่งเรื่องไปสาขาที่ลูกค้าเพื่อเซ็นต์เอกสาร สำหรับกรณีที่ไม่ผ่านพิจารณาเบื้องต้นจะมีการโทรศัพท์แจ้งลูกค้าให้รับทราบ
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อส่งตรวจสอบ NCB ส่ง OUT เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลงพื้นที่ และส่ง In เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ
• เสนองานขออนุมัติ และติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามที่ได้รับมอบหมาย แจ้งเงื่อนไข การปรับโครงสร้างหนี้ ให้กับลูกค้าทราบ ติดต่อลูกค้าให้ลูกค้ามาลงนามในเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา, กรณีผ่านพิจารณา แจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ
• รับลูกค้าที่ Walk-in เข้ามาลงนามในเอกสารปรับโครง – โอนสิทธิ์ที่สำนักงานใหญ่
• สแกนงานเพื่อส่งขออนุมัติ ติดต่อประสานงานแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ
• ปิด SR (Service request) ของเคสโอนสิทธิ เปลี่ยนสัญญา และปรับโครงสร้างหนี้ ให้ทันตามเวลาที่กำหนด
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualifications / คุณสมบัติ

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด และสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์งานเร่งรัดหนี้ ลูกหนี้เช่าซื้อ / ลูกหนี้ P-Loan ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
• สามารถจัดทำข้อมูล มีทักษะการสื่อสาร และเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความละเอียดรอบคอบ สามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่ทำงาน และเพื่อนพนักงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้สำเร็จ
• มีความรู้และประสบการณ์ธุรกิจธนาคาร การให้สินเชื่อเช่าซื้อ / สินเชื่อ P-Loan

Competencies

1-Background / Experience - RCM
2-Strengths/Threats - RCM
3-Technical Skill - RCM
4-กระหายชัยชนะ - RCM
5-ไม่ละความเพียร - RCM
6-เรียนรู้สามัคคี - RCM
7-เชื่อเสรีระบบตลาด - RCM