แชร์ตำแหน่งงานนี้

Financial Crime Risk MIS and Data Support

วันที่:  17 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

ความรับผิดชอบโดยสังเขป

กำกับดูแล ทีมสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน ที่เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก และภายในธนาคาร , การทุจริต , การกระทำผิดระเบียบปฏิบัติ ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม ภายในกรอบเวลาที่ธนาคารกำหนด

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน ให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคล , ขั้นตอน/วิธีการ , ข้อเท็จจริง , รายละเอียดของความเสียหายที่ได้รับ และสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมทางการเงิน , การทุจริต , การกระทำผิดระเบียบปฏิบัติ ทั้งจากบุคคลภายนอก และบุคคลภายในธนาคาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และเป็นธรรม ภายในกรอบเวลาที่ธนาคารกำหนด
  • นำผลการสอบสวนรายงาน/ประสานงานกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการพิจารณากำหนดมาตการที่จำเป็นในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในอนาคต
  • รายงานสรุปผลการสอบสวนให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการทางวินัย และทางกฎหมาย ต่อผู้ทุจริต , ผู้ก่ออาชญากรรมทางการเงินต่อธนาคาร 
  • ประสานงานกับทีมบริหารคดีอาชญากรรมทางการเงินและติดตามทรัพย์สิน  เพื่อดำเนินการนำตัวบุคคลผู้กระทำผิดมาดำเนินการลงโทษ และชดใช้ความเสียหายตามกฎหมาย

Qualifications / คุณสมบัติ

Qualifications / คุณสมบัติ:  

  • ปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์  , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตในสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบ และภาวะผู้นำสูง

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง: 

  • มีทักษะ และเครือข่ายในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเสาะหาหรือพิสูจน์ทราบข้อมูล พยานหลักฐาน เพื่อสามารถนำมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างดี

 มีทักษะในการสอบสวน สัมภาษณ์ และเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพ