แชร์ตำแหน่งงานนี้

Relationship Manager Small Business Acquiring

วันที่:  2 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

Relationship Manager Small Business Acquiring 2 Team 2

วางแผนการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเอสเอ็มอีรายย่อย และผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ธนาคารกำหนด วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อขยายฐานลูกค้า / รักษาการใช้วงเงินสินเชื่อ / ตรวจสอบและควบคุมการใช้วงเงินสินเชื่อ / บริหารการชำระหนี้ของลูกค้า และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเชิง อันจะนำมาซึ่งการหาลูกค้าเป้าหมายที่แม่นยำถูกต้องตามนโยบายการอำนวยสินเชื่อของธนาคาร อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพิจารณาสินเชื่อเพื่อให้การอำนวยสินเชื่อเป็นไปด้วยความราบรื่น ถูกต้อง สัมฤทธิ์ผล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่องค์กร

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

· วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อขยายฐานลูกค้าเป้าหมายของตนเองให้เป็นไปตามนโนบายและเป้าหมายของธนาคาร

· ขยายและรักษาการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าเป้าหมายของตนเองให้เป็นไปตามนโนบายและเป้าหมายของธนาคาร

· ตรวจสอบและควบคุมการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าตามนโนบายและเป้าหมายของธนาคาร

· พิจารณาการต่อวงเงินสินเชื่อของลูกค้าตามนโนบายของธนาคาร

· บริหารการชำระหนี้ของลูกค้าตามนโนบายของธนาคาร

· วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขายให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

· บริหารจัดการการปฏิบัติงานของตนเองให้ดำเนินไปตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้

· ให้ข้อมูลตอบกลับกับผู้บังคับบัญชาและให้ความร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเชิงลึก อาทิ ลักษณะทางกายภาพ รายได้ สัดส่วนภาระหนี้

และข้อมูลการผ่อนชำระสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ฯลฯ อันจะนำมาซึ่งการหาลูกค้าเป้าหมายที่แม่นยำ ถูกต้องตามนโยบายการอำนวยสินเชื่อของธนาคาร อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ

ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพิจารณาสินเชื่อเพื่อให้การอำนวยสินเชื่อเป็นไปด้วยความราบรื่น ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

· สนับสนุนและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของทีมบริหารการขายให้ดียิ่งขึ้น

Qualifications / คุณสมบัติ

· สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง

· ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน

· สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

· มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในบรรลุตามเป้าหมาย

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

· ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อย