แชร์ตำแหน่งงานนี้

System Analyst (D-Edge)

วันที่:  4 ส.ค. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

System Analyst are responsible for maintaining and improving requirement specifications for developer to follow and should highlight the need for accuracy, logic and an ability to communicate complex ideas to others.

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Develop, analyze, organize, and maintain requirement specifications, data mapping, diagrams, and flowcharts for developers to follow
 • Translate non-technical business requirements into clear highly technical specifications
 • Perform database design, and generate database-related documentations
 • Study and analyze existing systems to generate documentations on the systems
 • Document software development processes and training procedures
 • Tracks industry trends by studying technical articles to remain current with software development technology

Qualifications / คุณสมบัติ

 • Bachelor's degree in computer science or information technology, or related field
 • At least 2-3 years of experience as a System Analyst or similar role
 • Good understanding on mobile application development, web application development, Restful API and Microservice
 • Proficient with project management tool, e.g. Jira, Monday.com, etc. and documentation & collaboration tool, e.g. Confluence, MS SharePoint, etc.
 • Excellent analytical skills
 • Strong interpersonal skills
 • Outstanding written and verbal communication skills
 • Good understanding on database and basic database administration, e.g. Oracle, MS SQL Server, etc.

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

Please open the URL to see the location: Click Here