แชร์ตำแหน่งงานนี้

System Development - Funding and Insurance System

วันที่:  1 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Job Summary

 • วิเคราะห์ความต้องการของระบบงานที่ทีมงานรับผิดชอบ  เพื่อการแก้ไข, ปรับปรุง   รวมถึงพัฒนาเพิ่มเติมได้
 • ออกแบบและวางโครงสร้างการพัฒนาหรือแก้ไข   เพื่อส่งมอบให้ outsource ไปใช้ในการพัฒนาต่อไปได้
 • ติดตามและควบคุมแผนการทำงาน  รวมถึงการจัดเตรียมรายละเอียดเพื่อนำระบบงานขึ้น production ได้

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ความต้องการของระบบงานที่ทีมงานรับผิดชอบ  เพื่อการแก้ไข, ปรับปรุง  รวมถึงพัฒนาเพิ่มเติมได้
 • ออกแบบและวางโครงสร้างการพัฒนาหรือแก้ไข   เพื่อส่งมอบให้ outsource ไปใช้ในการพัฒนาต่อไปได้
 • ติดตามและควบคุมแผนการทำงาน  รวมถึงการจัดเตรียมรายละเอียดเพื่อนำระบบงานขึ้น production ได้
 • รายงาน  ปรึกษาปัญหา  เสนอความคิดเห็น   ร่วมกันกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของงานตลอดแผนการทำงาน

Qualifications / คุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล, ออกแบบ  และพัฒนาโปรแกรม  
 • มีความคิดริเริ่ม  รอบคอบ  ขนขวายหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงาน  หรือแก้ปัญหา
 • มีความชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ    รวมถึงการใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนางาน
 • มีความสามารถในการจ่ายงานและทำงานร่วมกับ Outsource developer ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถปรึกษา  หารือ  ทำงานร่วมกันทีมงานอื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน  รับฟังความคิดเห็น  สอบถาม  หรือให้คำแนะนำได้

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

• มีความรู้ฐานข้อมูล Oracle, MSSQL
• มีความรู้โปรแกรม Script,  Data loader, Java, .Net