กำลังโหลด...
แชร์ตำแหน่งงานนี้

Wealth Business - Coordinate

วันที่:  20 เม.ย. 2564
ตำแหน่งที่ตั้ง: 

กรุงเทพมหานคร, ไทย

บริษัท:  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
Job Summary

ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารเพื่อการเปิดบัญชี และ การทำธุรกรรมในสายงานลูกค้าบุคคล

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบความเรียบร้อย และ ความถูกต้องของเอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล และ บันทึกข้อมูลลงบนระบบ

• ตรวจสอบข้อมูล และ จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน และ เอกสารเปิดบัญชีประเภทต่างๆ

• แจ้งเตือน และ ตรวจสอบเอกสาร Corporate Action ต่างๆ

• จัดเตรียมเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามคำสั่งของลูกค้าในการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยังนายทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

• ตรวจสอบเอกสาร และ จัดเตรียมเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามที่ระบุข้างต้น

Qualifications / คุณสมบัติ
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
  • มีความสามารถในการอ่าน และ สื่อสารทั้งการพูด และ การเขียนดี
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษปานกลาง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ MS Words/ Excel
  • มีความละเอียด รอบคอบอย่างมาก
  • มีความมุ่งมั่น, กระตือรือร้น, ขยันอดทน และสามารถทำงานภายใต้เวลาที่จำกัด
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักการบริการและสามารถทำงานเป็นทีม
Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
  • มีความรู้เบื้องต้นในการทำ KYC
  • มีความรู้เบื้องต้นในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

Please open the URL to see the location: Click Here