Share this Job

Customer Experience

Date:  15-Sep-2022
Location: 

Bangkok, Thailand

Company:  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

Job Summary

บริหารและพัฒนาทีมขาย โดยมีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม, การกำหนดราคาที่เหมาะสม, การกำหนด campaign และดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดและการบริหารความสัมพันธ์คู่ค้า พัฒนาระบบช่องทางการขาย เพื่อให้ตอบโจทย์ตามความพึงพอใจของคู่ค้า

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่าง และตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้า
 • วิเคราะห์กระบวนการทั้งด้านบริการและกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีกว่า เช่น คสามรวดเร็วในการบริการ สะดวกสบายและข้อมูลถูกต้องน่าเชื่อถือ
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์/แคมเปญใหม่, หารือเพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสม
 • เจรจากับคู่ค้าเพื่อรับทราบความต้องการทั้งในด้านกระบวนการทำงานและด้านผลิตภัณฑ์/แคมเปญ
 • ปรับปรุงและการปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับกระบวนการขาย (Acquisition Process) ให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดข้อมูลความต้องการทั้งในด้านกระบวนการทำงานและด้านผลิตภัณฑ์/แคมเปญให้เป็นระบบ
 • พัฒนาทักษะและความรู้เพียงพอในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การกำหนดราคาที่เหมาะกับความเสี่ยงเบื้องต้น และการกำหนด Campaign หรือกิจกรรมทางการตลาด

Qualifications / คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์, บัญชี, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร หรือ ด้านอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  และมีประสบการณ์ในงานธนาคารมาไม่น้อยกว่า 3ปี
 • สามารถแยกแยะ Segment ของลูกค้าในตลาดและเข้าใจพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้าแต่ละ Segment
 • เข้าใจและสามารถพัฒนา Feature ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ในทุกประเภทให้เหมาะกับแต่ละช่องทางการขายและกลุ่มเป้าหมาย
 • เข้าใจกระบวนการขายและการดูแลหลังการขาย

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

 • ความสามารถในการบริหารงาน, การกำหนดราคาตามความเสี่ยงเบื้องต้น, การวางแผน, การบริหารโครงการ, การขายและการบริการ
 •  มีทักษะการนำเสนอ, และการเจรจาต่อรอง และมีภาวะผู้นำสูง
 • มีความรู้ ความใจใน product ธุรกิจงานเช่าซื้อ