Share this Job

Investment Product

Date:  06-Nov-2022
Location: 

Bangkok, Thailand

Company:  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

Job Summary

ควบคุมดูแลการเป็น Selling Agent ให้กับ บลจ.ภัทร ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และ จัดตั้งกองทุนรวมใหม่ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปเสนอขายให้กับสายธนบดีธนกิจ และ สายเครื่อข่ายการขายและบริการ ควบคุมดูแลการเป็น Selling Agent ซ้อนให้กับบริษัทหลักทรัพย์ภัทร ในการเป็นตัวแทนเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆหน้าที่หลักได้แก่ การจัดหาผลิตภัณฑ์ การจัดทำโปรโมชั่น การจัดอบรมผลิตภัณฑ์ การติดตามและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานคือ กองทุนรวม ตราสารหนี้ต่างๆ เช่น ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง หุ้นกู้อนุพันธ์ หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายผลิตภัณฑ์ประกัน ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับฝ่ายธนบดีธนกิจ

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ดูแลการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ได้แก่ การจัดหาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม กับ บลจ.ต่างๆ ร่วมกับภัทร ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ สื่อการตลาดให้กับ RM ฝ่ายธนบดี และ Upload/ Download File ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ใน KK World รวมทั้งจัดทำคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์ Sale Kit
• การ Input ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียม และ Update ข้อมูลกองทุนในระบบการจัดการกองทุน
• การ monitor ประมาณการณ์ยอดขายล่วงหน้า
• การจัดทำผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ Cross selling ให้กับ RM
• การดูแลเอกสารสัญญาในการเป็นตัวแทนขายกองทุน
• ดูแลและประสานงานในการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร (Cross Selling) เช่น สินทรัพย์รอขาย, ประกันภัย, หุ้นกู้ เป็นต้น
• ทำการทดสอบระบบงาน (UAT) ได้แก่ทำ UAT ระบบงานกองทุนรวม (SEAL) ของภายในธนาคาร ที่มีการปรับปรุงแก้ไข, เพิ่มเติม Function หรือมีระบบใหม่, ทำ UAT ระบบงานประกัน ร่วมกับหน่วยงานผลิตภัณฑ์ประกันของธนาคาร เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระบบงานกองทุนรวมและเพื่อพิจารณาปัญหา และจัดหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง Procedure ของระบบการจัดการกองทุน
• อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ประกันภัย และระบบงาน ให้กับ All RM, Call Center และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ มีการสอบเพื่อ ควบคุมคุณภาพการให้คำแนะนำของ RM ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
• สรุปข่าวสารและประเด็นการลงทุนจากภัทรและสื่อให้พนักงานขาย(ผู้ติดต่อนักลงทุน)ได้รับทราบ
• เป็นตัวแทนประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

Qualifications / คุณสมบัติ

• วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุนรวม และประกันภัย
• มีประสบการณ์ทำงานในด้านธนาคารหรือสถาบันการเงินรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
• สามารถใช้งานระบบการจัดการกองทุน ระบบประกันภัย และระบบที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้
• การประสานงานกับ RM และ Sale Product สาขา การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ผลิตภัณฑ์กองทุนและประกันภัย

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

• มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การลงทุน และมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
• ความเข้าใจในธุรกิจ/การดำเนินงานขององค์กร:
• การเข้าใจในผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนและ ธุรกิจด้านธนบดีธนกิจ