Share this Job

Senior Personal Financial Advisor - Central World Branch Team 2

Date:  12-Sep-2022
Location: 

Bangkok, Thailand

Company:  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

Job Summary

กำกับดูแลส่วนงานธุรกิจเงินฝากสาขา , เป้าหมายเงินฝาก , กองทุน , ประกันชีวิต , ประกันภัยต่างๆ และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้บรรลุเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลพนักงานในทีมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพัฒนาศักยภาพพนักงานในทีมให้มีมาตรฐานการทำงานตามที่กำหนดไว้ -เข้าใจในการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะการด้านการขายและบริการ และด้านการบริหารเครือข่าย หรือสาขา ตลอดจนข้าใจในรูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการขององค์กร เข้าใจหน้าที่บทบาท และการบริหารจัดการงานด้านปฏิบัติการ ด้านแนวคิด ด้านนโยบายและการนำไปปฏิบัติเพื่อสามารถ สนับสนุน และดำเนินการให้สอดคล้องภายใต้นโยบายขององค์กร

Role and Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ช่วยดูแลเป้าหมายงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร และดูแลลูกค้าปัจจุบัน และแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
• รับผิดชอบเป้าหมายงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร และดูแลลูกค้าปัจจุบัน และแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
• ควบคุมดูแลพัฒนาทีมงาน ให้คำแนะนำ/สอนงาน เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงาน และให้บริการลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของธนาคาร โดยลูกค้าได้รับความพึงพอใจในบริการของธนาคาร
• วางแผนและกำกับดูแลการทำงานของทีม ให้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
• จัดทำรายงานสรุปผลงานขายประจำวัน ประจำเดือน ส่งให้กับผู้จัดการสาขา
• ประชุมทีมรายวัน รายสัปดาห์เพื่อกระตุ้นยอดขาย และประชุมทีมรายเดือนเพื่อสรุปผลงานภาพรวมทั้งเดือน

Qualifications / คุณสมบัติ

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การเงิน การธนาคารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร หรือ ด้านอื่นที่เกี่ยวเนื่อง และมีประสบการณ์ในงานธนาคารมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
• มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสินเชื่อธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการบริหารงานสาขา
• มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน การขายและการบริการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารความเสี่ยงการเจรจาต่อรอง การประสานงาน และมีภาวะผู้นำสูง

Specific knowledge and skill / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

• มีใบอนุญาตขายหน่วยลงทุน, ประกันชีวิต